Στόχοι – Μεθοδολογία

Το έργο στοχεύει στην προώθηση μίας νέας βιώσιμης αγροτικής κουλτούρας, η οποία θα διασφαλίσει και μετά τη λήξη του έργου τη βιωσιμότητα του περιβάλλοντος και την ορθή διαχείριση των υδάτων. Το παρόν σχέδιο για τη διερεύνηση της μείωσης της ποσότητας του αρδευτικού νερού που χρησιμοποιείται στην καλλιέργεια ρυζιού περιλαμβάνει:

Α) Πειραματισμό στις ρυζοκαλλιέργειες στην περιοχή του ΤΟΕΒ Αγ. Αθανασίου. Στους πιλοτικούς αγρούς, έκτασης 82 στρ., θα εφαρμοσθούν σενάρια άρδευσης σύμφωνα με τα οποία θα χορηγούνται διαφορετικές ποσότητες νερού, με αποτέλεσμα να επικρατούν διαφορετικές υδατικές συνθήκες, κάτω από τις οποίες θα ελεγχθεί η στρεμματική απόδοση και η ποιότητα του συγκομιζόμενου προϊόντος.

Β) Αποτίμηση των σεναρίων άρδευσης και εκτίμηση του καθαρού κέρδους του παραγωγού, λαμβάνοντας υπόψη κατά τον υπολογισμό του κόστους παραγωγής, εκτός των άλλων παραμέτρων (λίπανση, σπορά κ.λπ.), και το κόστος του νερού με βάση τη χρέωση χρήσης ανά μονάδα όγκου νερού που καταναλώνεται.

Γ) Εκτίμηση της ποσότητας του νερού που καταλήγει στην εκβολή του ποταμού Αξιού από την εξοικονόμηση του αρδευτικού νερού στις ρυζοκαλλιέργειες. Για το σκοπό αυτό, θα αναπτυχθεί ένα διαχειριστικό ομοίωμα, το οποίο θα προσομοιώνει τη ροή του νερού στο ποτάμι και στα αρδευτικά δίκτυα, με σκοπό τον έλεγχο της ικανοποίησης της οικολογικής παροχής στην εκβολή του ποταμού για κάθε σενάριο άρδευσης.

Πιλοτικός Αγρός

Ο πιλοτικός αγρός στον Άγιο Αθανάσιο

Μετάβαση στο περιεχόμενο