Δειγματοληψία εδάφους στον πιλοτικό αγρό του έργου «RicEnviFlow»

Μία από τις πρώτες ενέργειες που πραγματοποιήθηκαν στο πλαίσιο του έργου «RicEnviFlow» ήταν η πραγματοποίηση δειγματοληψιών εδάφους στον πειραματικό αγρό, στον Άγιο Αθανάσιο, το Μάρτιο του 2023. Οι δειγματοληψίες έγιναν προκειμένου να υπάρξει ολοκληρωμένη και ορθή εφαρμογή των καλλιεργητικών πρακτικών στον πειραματικό-πιλοτικό αγρό, αλλά και να υπάρξει σύγκριση των ιδιοτήτων στα τρία υποτεμάχια.

Αυτές αφορούσαν τόσο τη λήψη αδιατάρακτων εδαφικών δειγμάτων (σε βάθος 0-30 cm/30-60 cm) για τον προσδιορισμό των φυσικών ιδιοτήτων όσο και των σύνθετων διαταραγμένων εδαφικών  δειγμάτων (σε βάθος 0-40 cm/0-50 cm) για τον προσδιορισμό των φυσικοχημικών παραμέτρων και την εξαγωγή συμβουλευτικής λίπανσης.

 Οι φυσικοχημικοί προσδιορισμοί έγιναν στο διαπιστευμένο κατά ISO17025/2017 εργαστήριο του Ινστιτούτου Εδαφοϋδατικών Πόρων – Ερευνητική Μονάδα Σίνδου του ΕΛ.Γ.Ο. «ΔΗΜΗΤΡΑ».

Μετάβαση στο περιεχόμενο